امکان چاپ مستقیم نتیجه سنجش بر روی کاغذ

یکی از ویژگی های برجسته دستگاه های Monex به امکان چاپ نتایج اندازه گیری پارامترهای سلامت بر روی کاغذ باز می گردد. در نتیجه، استفاده کنندگان از این دستگاه در کمترین زمان ممکن می توانند نتایج را بصورت کتبی هم دریافت کنند. این مقوله از آنجا اهمیت دارد که در صورت وجود مشکل، رسید و نتیجه مکتوب، کمک شایانی به فرد در هنگام مراجعه به پزشک خواهد کرد. این برگه چاپ شده به عنوان سندی با ذکر پارامترهای چک-آپ، به پزشک به تشخیص اولیه بیماری کمک می کند.